Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe Ornatum Finance Support omgaat met persoonsgegevens die in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Algemeen

Ornatum Finance Support is verantwoordelijk voor beheer en de verwerking van persoonsgegevens in verband met haar activiteiten ten behoeve van haar opdrachtgevers. Wij gaan zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde gegevens en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.

 

Website en contactformulier

Ornatum Finance Support respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag tot contact zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden en indien wij dit toch zouden willen dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Ornatum Finance Support zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze – mits dit hiervoor mocht noodzakelijk zijn – uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag.

 

Persoonsgegevens

Op basis van een gesloten overeenkomst of een verleende opdracht dient Ornatum Finance Support in het kader van een optimale dienstverlening persoonsgegevens te verzamelen. Wij vragen uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
  • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
  • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Door Ornatum Finance Support worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • gegevens ter identificatie van personen;
  • contactgegevens;
  • financiële gegevens, waaronder mogelijk aangiften inkomstenbelasting, financiële overzichten;

 

Verstrekking persoonsgegevens

Ornatum Finance Support waarborgt volledige discretie, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens.

Uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of opdracht, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of andere gerechtvaardigde belangen zullen de persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de door deze derden te verlenen diensten.

Ornatum Finance Support waarborgt dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen privé-informatie terecht komt bij personen/instanties die hier geen recht op hebben noch worden deze voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u contact met ons opnemen met Ornatum Finance Support.

 

Externe dataopslag

De persoonsgegevens worden bewaard in onze dossiers. Dit betekent dat de persoonsgegevens in opdracht van de Ornatum Finance Support door een externe dataopslag aanbieder kunnen worden verwerkt en opgeslagen.

 

Bewaartermijn

Ornatum Finance Support bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Documentatie voor aangifte inkomstenbelasting bewaren wij vijf jaar en gegevens ten behoeve van eenmalige adviezen bewaren wij een jaar. Indien gewenst kunt u onze gegevens ter beschikking krijgen. Wij zullen dan verder niets van uw gegevens bewaren.

Wijziging privacy beleid

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kan deze privacyverklaring worden gewijzigd. Op onze websites is de meest actuele privacyverklaring te vinden. Het verdient daarom aanbeveling de tekst op de website te raadplegen. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

 

Vragen

Heeft u vragen over uw privacy neem dan contact op met Ornatum Finance Support. U kunt ons bereiken via het e-mailadres: nicole@ornatum.nl.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 september 2022.